Ako vybrať správnu klimatizáciu?

Klimatizácia zabezpečuje optimálne teplotné a vlhkostné podmienky v obsluhovanom priestore. Pre pobyt človeka je optimálna teplota 22 – 25°C a relatívna vlhkosť 40 - 50%. Prvotnou požiadavkou užívateľov klimatizácie je obvykle chladenie priestorov v letnom období. Okrem toho môže zabezpečiť doplnkové funkcie, ako vykurovanie v prechodnom období, odvlhčovanie, filtráciu alebo ionizáciu vzduchu.

Ako to funguje

Klimatizačné systémy s priamym chladením využívajú kompresorový chladiaci okruh (obr.1). Vzduch v miestnosti je chladený výparníkom klimatizačnej jednotky. V ňom dochádza k odpareniu chladiva, ktoré odoberie teplo zo vzduchu prechádzajúceho výparníkom. Teplo je odvedené chladiacim okruhom do kondenzátora, kde dochádza k jeho uvoľneniu do vonkajšieho prostredia. Stlačenie chladiva a jeho cirkuláciu v chladiacom okruhu zabezpečuje kompresor poháňaný elektromotorom. Prietok vzduchu cez výparník a kondenzátor zabezpečujú ventilátory. Systémy sa používajú vo verzii len pre chladenie, alebo ako tepelné čerpadlo, ktoré umožňuje prevádzkovať klimatizáciu aj v režime vykurovania, ktorý je obvykle obmedzený do vonkajšej teploty -5°C.

Základným výkonovým parametrom klimatizácie:

  • Celkový chladiaci výkon, udáva celkový výkon chladiaceho okruhu klimatizačnej jednotky. Udáva sa najčastejšie vo wattoch (W, kW), niekedy však aj v Btu/h, alebo kcal/h.
  • Vzduchový výkon (m3/h) udáva prietok vzduchu cez výparník.
  • Elektrický príkon udáva celkovú spotrebu el. energie klimatizačného zariadenia. Pre hodnotenie energetickej účinnosti klimatizačného zariadenia sa používajú koeficienty EER a COP. Hodnoty sa pohybujú v rozsahu od 2,0 do 3,5. Čím je hodnota vyššia, tým je prevádzka klimatizácie efektívnejšia a úspornejšia. Výkonové parametre klimatizačných jednotiek sa menia podľa okolitých podmienok. Preto sa katalógové údaje uvádzajú za podmienok stanovených normou EN 814 ( vnútorná teplota 27°/19°C, vonkajšia teplota 35°/24°C - u vzduchom chladených jednotiek ).

Niektorí výrobcovia ale aj predajcovia v snahe prezentovať lepšie technické parametre, udávajú výkonové parametre pri iných podmienkach alebo vôbec neudávajú podmienky. Deklarované parametre, klimatizačných jednotiek je možné overiť na internetovej stránke http://www.eurovent-certification.com. Združenie Eurovent, ktorému stránka patrí, združuje renomovaných výrobcov klimatizačných jednotiek, predávajúcich na európskom trhu. Každoročne vydáva zborník certifikovaných výrobkov všetkých účastníkov aj so základnými technickými parametrami, ktoré sú garantované. Tu je možné preveriť deklarované parametre klimatizačných zariadení. (obr. 2)

Pokiaľ v zozname EUROVENTU ponúkaný výrobok alebo výrobcu nenájdete, pravdepodobne ide o lacný, neznačkový výrobok z Ázie, ktorý môže zaujať iba ak cenou. Jeho deklarovaný chladiaci výkon nie je stanovený za podmienok predpísaných združením Eurovent, ktoré charakterizujú európske teplotné pomery. Po ich zohľadnení a nevyhnutnom prepočte, sa prejaví veľký nedostatok väčšiny lacných výrobkov. Ich reálny chladiaci výkon v našich podmienkach výrazne zaostáva za hodnotami deklarovanými v technických údajoch.

Aj tu platí zásada: „Nie sme takí bohatí, aby sme si dovolili kupovať tie najlacnejšie veci“.

Na trhu sú dostupné aj zariadenia, ktoré pripomínajú „perpetuum mobile“. Nie sú to vlastne ani klimatizačné jednotky ale zvlhčovače, ktoré ochladzujú vzduch rozprašovaním vody do vzduchu. Ochladenie vzduchu v miestnosti funguje len dovtedy, kým sa nezvýši jeho vlhkosť a potom už len cirkulujú vlhký vzduch v miestnosti bez ochladenia. Z hygienického hľadiska sú tieto výrobky na hranici použiteľnosti a sú nevhodné na dosiahnutie zníženia teploty v obsluhovanej miestnosti.

Návrh potrebného chladiaceho výkonu

Návrh klimatizácie pre dané priestory doporučujeme zveriť odborníkom - projektantom klimatizácie, alebo vyškoleným pracovníkom dodávateľských firiem. Návrh sa vykonáva podľa normy STN 73 0548. Chladiaci výkon klimatizácie pri daných podmienkach musí byť väčší ako súčet vnútorných a vonkajších tepelných ziskov v miestnosti.

Vnútorné tepelné zisky sú od osvetlenia, ľudí a elektrospotrebičov. Vonkajšie tepelné zisky sú tvorené slnečnou radiáciou cez okná a svetlíky, prestupom tepla cez steny a strop a tiež vetraním.

Predbežný návrh chladiaceho výkonu je možné nahradiť odhadom podľa objemu miestnosti, ak sa jedná o štandardný obytný priestor bez veľkých presklených plôch a svetlíkov. Obvykle sa pritom uvažuje s hodnotou 35 až 50 W na 1 m3 objemu miestnosti. Pokiaľ je miestnosť orientovaná oknami na sever je možné použiť hodnotu 30 W/m3, v ostatných prípadoch 45 až 50 W/m3. V niektorých prípadoch môže táto hodnota dosiahnuť až 120 W/m3, vtedy doporučujeme znížiť tepelné zisky napr. žalúziami, alebo reflexnými fóliami na oknách.

Pár myšlienok na záver

Od 01.01.2003 platí v EU predpis o zaradení klimatizačných jednotiek do energetických tried. Podľa energetickej účinnosti sú jednotky, podobne ako domáce chladničky, rozdelené do energetických tried A až G. Pri výbere klimatizácie je vhodné prihliadať na tento faktor, aby ste v budúcnosti nemuseli zbytočne platiť vysoké účty za elektrinu.

Klimatizácia je investícia, ktorá Vám má slúžiť minimálne desať rokov, a preto je pri výbere zariadení potrebné zvážiť viaceré hľadiská. Je to zložité zariadenie, ktoré vyžaduje odborný návrh a montáž, pravidelnú údržbu a servis. Pokiaľ má klimatizácia slúžiť k spokojnosti, je potrebné vybrať značku, ktorá garantuje určitú kvalitu za primeranú cenu. Dôležitý je nielen výber samotnej značky ale aj montážnej a servisnej firmy, ktorá zabezpečí odborný návrh, montáž a bezproblémový servis. Oplatí sa osloviť na vypracovanie ponuky viacerých dodávateľov a presvedčiť sa, či nesľubujú nereálne skutočnosti, ako výkonové parametre, dodacie termíny, záruky, servisná podpora.

Pri nákupe a posúdení schopností dodávateľa je potrebné sústrediť sa na tieto témy:

  • Schopnosť predajcu poskytnúť plnohodnotné informácie podľa Vašich individuálnych potrieb a navrhnúť optimálny chladiaci výkon s ohľadom na možné tepelné zisky
  • Odborná zdatnosť a skúsenosti realizátora montáže klimatizácie
  • Možnosť reálneho záručného a pozáručného servisu, skúsenosti, stabilita a dostupnosť týchto služieb, vrátane dostupnosti náhradných dielov na zakúpenú klimatizáciu

Po zvážení získaných poznatkov je možné veľmi často skonštatovať, že na prvý pohľad lacný a výhodný nákup nemusí viesť k budúcej spokojnosti s kúpenou klimatizáciou.

Pokiaľ ste sa už stali majiteľom klimatizácie, určite oceníte niekoľko rád k jej prevádzke. Klimatizácia je jedným z najväčších elektrospotrebičov, a preto sa oplatí prevádzkovať ju efektívne. Pri jej výbere musíme brať do úvahy hlavne jej energetickú náročnosť (koeficienty COP a EER), hlučnosť a schopnosť filtrácie vzduchu, keďže pracuje s vnútorným, cirkulačným vzduchom. Klimatizačnú jednotku je potrebné umiestniť tak, aby prúd vyfukovaného vzduchu z jednotky priamo neofukoval ľudí v miestnosti. Pri chladení je potrebné mať zatvorené okná a vetrať nárazovo pri vypnutej jednotke. Pri vonkajších teplotách nad 30°C nenastavovať teplotu interiéru pod 24°C. Vypínať klimatizáciu, ak nie ste v miestnosti, alebo ju prepnúť do „sleep módu“.

Želáme Vám šťastnú ruku pri výbere klimatizácie, aby sa stala Vašim príjemným spoločníkom pre horúce letné dni.

Ako vybrať správnu klimatizáciu?

Ďalšie články

NEWSLETTER - nájdite rady, aktuálne novinky a špeciálne akcie

Potrebujete poradiť pri výbere? Navštívte našu predajňu, alebo nás kontaktujte.