Krytie IP (podľa EN 60 529)

Prvá číslica

Stupeň

OCHRANA OSÔB
Ochrana pred nebezpečným dotykom

OCHRANA ZARIADENIA
Ochrana pred vniknutím cudzích predmetov

IP 0x

bez ochrany

bez ochrany

IP 1x

chrbtom ruky (> 50 mm)

veľkých (≥ 50 mm)

IP 2x

prstom (> 12 mm, dĺžka 80 mm)

malých (≥ 12,5 mm)

IP 3x

nástrojom (> 2,5 mm)

drobných (≥ 2.5 mm)

IP 4x

nástrojom, drôtom (> 1 mm)

veľmi drobných (≥ 1 mm)

IP 5x

akoukoľvek pomôckou

prachom

IP 6x

akoukoľvek pomôckou

prachotesné

 

Druhá číslica

IP

STUPEŇ OCHRANY

IP x0

Bez ochrany

IP x1

Zvisle padajúce kvapky vody.

IP x2

Šikmo padajúce kvapky

IP x3

Kropenie vodou (dážď)

IP x4

proti striekajúcej vode

IP x5

Tryskajúca voda

IP x6

Intenzívne tryskajúca voda

IP x7

Dočasné ponorenie

IP x8

Trvalé ponorenie

 

Prídavné písmeno

Používa sa iba vtedy ak je skutočná ochrana vyššia ako udávaná prvou číslicou alebo ak je prvá číslica X.

Písmeno

Ochrana pred dotykom nebezpečných častí

A

Chránené pred dotykom chrbtomm ruky (priemer 50 mm)

B

Chránené pred dotykom prstom (priemer 12 mm, dĺžka 80 mm)

C

CHránené pred dotykom nástrojom (priemer 2,5 mm, dĺžka 100 mm)

D

Chránené pred dotykom drôtom (priemer 1 mm, dĺžka 100 mm)

 

Doplnkové písmeno

Udáva doplnkovú informáciu o výrobku.

Písmeno

---

H

Zariadenie vn

M

skúšané škodlivé účinky vody ak sú pohyblivé časti zariadenia v pohybe

S

skúšané škodlivé účinky vody ak nie sú pohyblivé časti zariadenia v pohybe

W

vhodné pre použitie za stanovených poveternostných podmienok

Inštalácia elektrických zariadení a spotrebičov v jednotlivých zónach

V jednotlivých zónach inštalovať elektrické zariadenia a spotrebiče:

Zóna 0:

Zakázané inštalovať:

 • spínače, ovládače, riadiace zariadenia a ich súvisiace príslušenstvo.

Dovolené inštalovať:

Elektrické spotrebiče iba vtedy, ak zariadenie súčasne:

 • je vhodné na použitie v tejto zóne podľa inštrukcií výrobcu,

 • je pevne a trvalo pripojené a

 • je chránené pred úrazom elektrickým prúdom ochranou malým napätím SELV neprevyšujúcim AC 12V alebo DC 30V.

Zóna 1:

Dovolené inštalovať:

 • Elektroinštalačné škatule a ich príslušenstvo slúžiace na napájanie spotrebičov dovolených v zóne 0 a 1.

 • Príslušenstvo, ktoré zahŕňa zásuvky obvodov chránených SELV alebo PELV neprevyšujúcim AC 25V alebo DC 60V. Zdroj napájania musí byť inštalovaný mimo zóny 0 a 1.

Poznámka: V ČSN 33 2000-7-701 ed.2 obmedzili pre zónu 1 napájacie napätie obvodov chránených SELV alebo PELV na polovicu, teda 12V AC a 30V DC.

 • Len pevne a trvalo pripojené spotrebiče a zariadenia, ktoré sú pre túto zónu určené výrobcom ako sú vírivé vane, sprchové čerpadlá, ventilačné zariadenia, sušiče uterákov, spotrebiče na ohrev vody, svietidlá a pod. chránené SELV alebo PELV neprevyšujúce AC 25V alebo DC 60V.

Zóna 2:

Dovolené inštalovať:

 • Len elektroinštalačné spínače a zásuvky chránené ochranou malým napätím SELV alebo PELV. Zdroj napájania musí byť inštalovaný mimo zóny 0 a 1.

 • Príslušenstvo vrátane zásuviek na signalizačné a komunikačné zariadenia za predpokladu, že je chránené ochranou SELV alebo PELV.

 • Jednotky napájacie holiace strojčeky.

 • Ostatné príslušenstvo ako sú svietidlá, ventilátory, výhrevné zariadenia a jednotky pre vírivé vane vyhovujúce príslušným normám, za predpokladu, že ich napájacie obvody sú chránené doplnkovou ochranou zabezpečenou prúdovým chráničom RCD s menovitým rozdielovým vypínacím prúdom neprevyšujúcim 30mA.

Zakázané inštalovať:

 • zásuvky NN

Norma bola ďalej doplnená o požiadavky na vyhotovenie elektrických podlahových vykurovacích systémov, podľa ktorých môžu byť tieto inštalované pod zónami 1 alebo 2 za predpokladu, že vykurovacie káble budú vyhotovené z kovovým plášťom, kovovým krytom alebo z jemne kovovej mriežky. Jemne kovová mriežka, kovový plášť alebo kovový kryt sa musia pripojiť na ochranný vodič napájacieho obvodu. Neplatí to v prípade ochrany SELV.

Pri elektrických podlahových vykurovacích systémoch nesmie byť použité ochrana pred úrazom elektrinou elektrickým oddelením.

Obr.7 Elektrické zariadenia inštalované v kúpeľniach

Elektrické zariadenia v kúpeľniach a v sprchách

Norma s názvom Priestory s vaňou alebo sprchou vyšla v Českej republike pod označením ČSN 33 2000-7-701 ed.2 s účinnosťou od 1.9.2007, na Slovenku s označením STN 33 2000-7-701 s účinnosťou od 1.10.2007. Ide o verziu HD 364-7-701: 2007 vyplývajúcu s mod. IEC 60364-7-701 z roku 2006. Doterajšie normy platia súbežne s uvedenými normami v oboch republikách do 1.9.2009. Vydaním tejto normy dochádza elektrotechnikom na oboch stranách rieky Moravy k dohadom, ako to vlastne v skutočnosti je, keď norma sa odvoláva na predpisy a normy EN, ktoré nie sú našim elektrotechnikom dostupné. Potom dochádza k rôznym výkladom normy, ktoré nemusia byť vždy dostatočné z hľadiska bezpečnosti. Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v priestoroch s vaňou alebo sprchou musí byť vzhľadom na možné riziko úrazu elektrickým prúdom vyhotovená zvlášť dôsledne.

Predmet novej normy

Norma sa vzťahuje na elektrické inštalácie v priestoroch s trvalo namontovanou vaňou alebo sprchou a pre okolité zóny.

Klasifikácia zón v priestoroch s vaňou alebo sprchou

Pôvodné rozdelenie do štyroch zón sa v novej norme zjednodušilo na rozdelenie do troch zón: zónu 0, zónu 1 a zónu 2. Rozmery zón sa merajú vzhľadom na steny, pevné priečky, stropy, dvere a výklenky, ktoré vymedzujú rozsah zóny.

Zóna 0

Je ako doteraz vnútorný priestor kúpacej alebo sprchovacej vane. Pri sprchách bez vane sa priestor zóny 0 vymedzuje rovinou o výške 10cm nad podlahou s rovnakou plochou, ako má zóna 1.

Zóna 1

Zostáva čo do výšky 225cm nad podlahou. Zahŕňa aj priestor pod kúpacou vaňou vyvýšenou alebo aj rôzne tvarovanou. U sprchy bez vane zóna 1 ohraničuje zvislú plochu, ktorá je vzdialená 120cm od pevne namontovanej hlavice na stene alebo strope.

Zóna 2

Zostáva v predchádzajúcom určení, tj. obklopuje zo strán zónu 1 v šírke 60cm a výške 225cm nad podlahou. Zónu 2 však neobsahuje sprcha bez vane, ktorej priestor je určený zónou 1 vo vzdialenosti 120cm.

Ak výška stropu presahuje 225cm nad podlahou, je zónou 2 aj priestor nad zónou 1 a to až k stropu.

Obr.1 Zóny v kúpeľni (bočný pohľad)

Obr.2 Zóny v kúpeľni (pohľad zhora)

Umývací priestor

V novej norme ČSN 33 2000-7-701 ed.2: vypadla celá časť týkajúca sa umývacích priestorov. Norma STN 33 2000-7-701: 2007 obsahuje umývací priestor v národnej prílohe.

Obr.3 Zóny v kúpeľni v priestore so sprchovou vaňou s pevnou priečkou

Obr.4 Zóny v priestoroch so sprchou bez sprchovej vane

Umývací priestor je ohraničený zvislou plochou (plochami) prechádzajúcou obrysmi umývadla, umývacieho drezu a zahŕňa priestor pod aj nad umývadlom, umývacím drezom a podlahou a stropom.

Obr.5 Ohraničenie umývacieho priestoru

Požiadavky na elektrické zariadenia (IP kód)

Inštalované elektrické zariadenia musia mať aspoň tieto ochrany:

V zóne 0:

IP X7 alebo značka ak na zariadení nie je označenie IP kódu

V zóne 1:

IP X4 alebo značka ak na zariadení nie je označenie IP kódu

V zóne 2:

IP X4 alebo značka ak na zariadení nie je označenie IP kódu;

Táto požiadavka neplatí pre napájacie jednotky holiacich strojčekov inštalovaných v zóne 2, pri ktorých je priame ostriekanie sprchou nepravdepodobné.

IP X5 alebo značka ak na zariadení nie je označenie IP kódu ak sú elektrické zariadenia vystavené prúdom vody, napr. na čistenie vo verejných sprchách

Krytie IP (podľa EN 60 529)

Ďalšie články

NEWSLETTER - nájdite rady, aktuálne novinky a špeciálne akcie

Potrebujete poradiť pri výbere? Navštívte našu predajňu, alebo nás kontaktujte.